Disclaimer

Disclaimer Laboclean.nl

Hoewel bij het gereedmaken van deze webshop de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is.

De informatie in deze webshop geeft slechts algemene informatie. Aan deze informatie kan geen enkel recht worden ontleend. Laboclean.nl is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die zou kunnen ontstaan als gevolg van enige onjuistheid of onzorgvuldigheid van de informatie in deze webshop of voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze webshop.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan Laboclean.nl of haar toeleveranciers.

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze webshop worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Laboclean.nl.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

Laboclean BV
Morseweg 17a
NL-8912 BG Leeuwarden
E: info@laboclean.nl
T: +31 (0)58 280 0036
I: www.laboclean.nl

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Laboclean geen controle heeft. Laboclean draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.